Sammen gjør vi bærekraft til forretningskraft

«Kilde skal gi sitt bidrag til å løse samfunnets felles utfordringer. Konsernet består av selskap som har ambisjoner om å realisere bærekraft gjennom ansvarlig og lønnsom forretning. Våre bærekraftmål skal representere hva vi kan gjøre for mennesker og samfunnet, og hvordan vi kan utvikle og forsterke vår forretning. Vi ser bare muligheter.»

– Konsernsjef Magne Nordgård, Kilde

Kildes bærekraftstrategi er en sammenstilling av selskapenes satsing for en bærekraftig fremtid. Kildes bærekraftmål er summen av selskapenes prioriterte bærekraftinnsats. Alle selskapene skal integrere bærekraft i sine strategier. Bærekraftstrategien skal være en driver for posisjonering, tjeneste- og produktutvikling, medarbeiderutvikling og vår samfunnsverdi.

Kilde har prioritert følgende av FNs bærekraftsmål:

Dette er mål hvor virksomheten kan bidra både gjennom ansvarlighet og virksomhet.

Med ulike virksomhetsområder er det naturlig at noen av målene er mer relevant enn andre i Kilde. Målene og Kildes tiltak i perioden 2023-2025:5 – Likestilling mellom kjønnene

 • Gjennom målrettet rekruttering og individuelle utviklingsplaner satse på kvinner og jenters muligheter til å styrke kompetanse og gripe utviklende karrieremuligheter.

 • Null-toleranse for diskriminering og seksuell trakassering.

 • Stimulere til økt teknologikunnskap blant jenter.

9 – Innovasjon og infrastruktur

 • Utvikle løsninger, med særlig vekt på digital kommunikasjon, som bidrar til likeverd, involvering og utvikling.

 • Promotere kommunikasjonsløsninger som både gir gevinst for menneske og miljø.

 • Være i forkant av digitale, bærekraftige løsninger. Flytte alle serverløsninger opp i grønne skyløsninger.11 – Bærekraftige byer og samfunn

 • Gjennom direkte og indirekte bidrag og dialog være en ressurs for positiv lokal og regional utvikling.

 • Utvikle løsninger som følger kravene til universell utforming.

 • Minimere vårt miljøavtrykk gjennom nye løsninger, interne holdninger og oppgradering av interne systemer og rutiner.

 • Etablere utviklende samarbeid; f.eks. Miljøfyrtårn og UN Global Compact.12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Vi skal produsere med mål om bærekraftig bruk av naturressurser.

 • Vi skal årlig dokumentere status for våre bærekraftambisjoner.

 • Vi skal være en pådriver for at bærekraft blir et viktig vurderingskriterium ved offentlige anskaffelser.13 – Stoppe klimaendringene

 • Vi forplikter oss til å gjøre alt vi kan for å bidra til FNs og EUs klima- og miljømål fram mot 2030. Elektrifisering og digitalisering er viktigste drivere.

 • Vi skal alltid vurdere inn miljøhensyn ved anskaffelser og produksjon.

 • Vi skal bevisstgjøre medarbeiderne i hvor viktig det er å gjøre alt for å stanse/redusere klimaendringene.16 – Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Våre redaktørstyrte medier skal:

 • Dyrke uavhengig kvalitetsjournalistikk.

 • Aktivt søke bredere i sin nyhetsformidling.

 • Ansvarliggjøre og påvirke myndigheter og forbrukere til å ta bærekraftige valg.

 • Skape arenaer mange kan og vil være på.

UN Global Compact – et forpliktende initiativ

Kilde er deltager i UN Global Compact, og har dermed forpliktet seg til å drive i samsvar med de ti prinsippene som ligger i FNs initiativ for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. Dette er prinsipper som handler om å respektere menneskerettigheter, ivareta organisasjonsfrihet og høye arbeidslivsstandarder, bekjempelse av diskriminering i arbeidslivet, ivareta det ytre miljø og bekjempe korrupsjon og bestikkelser. Kilde vil rapportere i tråd med UN Global Compacts føringer fra og med 2023.

Garantist for ytringsfrihet

Kildes aviser er viktige samfunnsinstitusjoner i vårt lokalsamfunn. Vår publisistiske virksomhet garanterer for at innbyggerne kan holde seg informert, blir engasjert, og både påvirke og utvikle demokratiet gjennom sin ytringsfrihet og aktive deltakelse. Dette er kjernen i avisenes samfunnsoppdrag, og stiller krav til våre egne publikasjoner og redaksjonelle samarbeidspartnere.

Gjennom vårt samarbeid med Amedia forholder vi oss til samme retningslinjer som de omtaler i sine mål for bærekraftarbeid: «Som utgiver er Kildes garantisten for våre redaktørstyrte mediers redaksjonelle frihet, og plikt til å forsvare ytringsfriheten, den redaksjonelle uavhengigheten og det åpne samfunnet. Kildes aviser ivaretar rollen som kritiske overvåkere av samfunnsutviklingen, gjennom å dekke og avdekke kritikkverdige forhold for å utvikle store og små bærekraftige samfunn.»

Kilde som morselskap skal ikke utfordre avisenes integritet.

Våre viktigste bærekraftbidrag

Gode steder å jobbe


Kildes medarbeidere er vår viktigste ressurs, og hver enkelt medarbeider er nøkkelen for felles suksess. Gjennom å være en Great Place To Work-sertifisert bedrift er dette et bevis på at Kilde er et godt sted å jobbe. Arbeidet med trivsel på arbeidsplass og muligheter for personlig utvikling er en kontinuerlig prosess for oss i Kilde.


Digitalt skifte blant våre abonnenter

Etter overgangen til Amedia sine digitale plattformer senhøsten 2022 har den digitale abonnementsveksten skutt ytterligere fart. Fortsatt vekst i digitale abonnenter og tilhørende digitale annonseinntekter er et viktig bidrag for å sikre bærekraftig forretningsmessig utvikling og redusering av fotavtrykk.


Grønt skifte i avisdistribusjon

Kilde valgte å selge sitt avisdistribusjonsselskap i 2023, og vi sitter nå igjen med en mindre aksjepost. Dette basert på erkjennelsen at andre er bedre til å drifte pakke- og avisdistribusjon. Gjennom Amedia Distribusjon blir nå våre aviser distribuert, og deres satsing på grønne Paxstere på distribusjonsruter gjør at flere av de fossile kjøretøyene som i dag brukes erstattes av miljøvennlige paxstere. Amedia distribusjon ble sertifisert som Miljøfyrtårn 2022.


Bærekraftige trykkeritjenester

Flisa Trykkeri (FT) er den virksomheten i konsernet som setter størst miljøavtrykk. Selskapet regnes som en av de mest innovative i sin bransje, og det er en posisjon vi ønsker å ta innen bærekraftig forretning. FT er sertifisert Miljøfyrtårn (2021). I tillegg er alt av papir som brukes miljøsertifisert. FT er også medlem i Forest Stewardship Council (FSC) som setter standarden for hva som er en ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt. På toppen av dette har vi Svanemerket, og FT er medlem av Trykt i Norge. FT har også innført et gjenbrukskonsept «Bruk omatt», der både rollups og papp ombrukes i størst mulig grad.

Kilde har også en minoritetspost i Amedia Trykk Biri, der alt papir er kjøpt fra papirleverandører som garantere for at trevirket er hentet fra bærekraftig skogbruk. Alt papir er Svanemerket.


Sertifiseringer og medlemskap

Kilde er medlem av UN Global Compact. Dette stiller krav til konsernet og alle våre handlinger. Flere av våre selskap er Miljøfyrtårn.


Samfunnsansvarlige innkjøp

Kilde skal følge alle lover og opptre ryddig med høy integritet. Innkjøp gjort av konsernets selskaper skal ikke ha negativ innvirkning på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Kilde skal bidra til å ta vare på natur og ytre miljø gjennom å få utviklet og selv ta i bruk miljøvennlig teknologi, og velge miljøvennlige løsninger knyttet til selskapets aktiviteter.


G64 Vekst

Kilde ønsker å være med på å videreutvikle og styrke regionen. Vi ønsker gründerskap, nyvinning og utvikling av spennende arbeidsplasser i Innlandet. Derfor har vi etablert G64 Vekst AS. Bærekraft står sentralt i strategien, og en av investeringene er Pinsj, en innovativ, digital plattform for leie og salg av brukt turutstyr.


Etiske retningslinjer

Alle ansatte i Kilde har signert våre etiske retningslinjer. Disse omhandler konsernets etiske regler og handler om å sikre etisk riktig adferd internt, og i eksternt samarbeid. Se våre etiske retningslinjer her.


Regional utvikling gjennom samarbeid og støtte

Kilde ønsker å bidra til regional utvikling gjennom å være en synlig og attraktiv samarbeidspartner for idrettslag og kulturaktører.


Gjennom våre datterselskaper skaper vi gode relasjoner som gir en vinn-vinn-situasjon, en gjensidig verdiskapning som gir fordeler for begge parter. Det handler om å utnytte hverandres ressurser og kompetanse.


Klimakamerater

Kilde har i samarbeid med HamKam etablert et samarbeid for å forsterke og HamKams ambisjon og posisjon om å være en endringsleder (playmaker) som bidrar til bærekraftig utvikling og verdiskapning. Sammen jobber vi for å utvikle klimakamerat.no som et grønt (og hvitt) kameratskap, hvor kunnskap og erfaringer deles til felles nytte.

Åpenhetsloven

I tråd med loven vil Kilde årlig redegjøre for vår aktsomhetsvurdering. Kilde skal overholde lovens informasjonsplikt ved eventuelle forespørsler, og vår målsetning er å besvare alle henvendelser innen én uke.

Kildes aktsomhetsvurderinger for regnskapsåret 2023 kan du lese her (PDF).

Det er ikke avdekket noen negative funn i vår leverandørvurdering. Kilde er dog klar over at vi har virksomheter som historisk har hatt større bransjerisiko enn andre, og jobber derfor med kvalitetssikring og kartlegging av alle våre leverandører.

Områder som er under overordnet risikovurdering er:

 • Bransjespesifikk risko for våre avisers plattform som kan utnyttes til desinformasjon og hatefulle ytringer, herunder også vårt ansvar på sosiale medier tilknyttet titlene.

 • Bransjespesifikk risiko for tredjeparts produksjon og arbeidsskader knyttet til kjemi, støy og løsemiddel (HMS) innen trykkeri- og merch-virksomhet.

 • Bransjespesifikk risiko knyttet til lønn og arbeidsforhold i budbil- og transportbransjen.


Kilde ønsker å fremme og samarbeide rundt arbeidet med åpenhet, og ønsker derfor å dele erfaringer og kunnskap i egne bransjer med leverandører, samarbeidspartnere og allmennheten for øvrig. Vi ønsker å være en ressurs og en tilrettelegger for bærekraft i verdikjeden.

Alle henvendelser relatert til Åpenhetsloven kan rettes til konserntjenester@kilde.no.

Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven slår fast at virksomheter som er omfattet av loven skal utføre aktsomhetsvurderinger. Kilde har forankret og ansvarliggjort konsernets bærekraftarbeid.


Direktør for Konserntjenester er ansvarlig for at Kilde og våre datterselskap etterlever de standarder som forventes internt og eksternt, både som leverandør, innkjøper, arbeidsgiver og samarbeidspartner.

Aktsomhetsvurderingsprosessen og støttetiltak (kilde: OECDs veileder)

Krav til våre leverandører

Kilde arbeider systematisk med bærekraft og kvalitetsarbeid og har som ambisjon å etablere seg i front på disse områdene. Vi krever at aktører som leverer varer og tjenester til Kilde også har fokus på systematisk bærekraftarbeid gjennom miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer.


Leverandører skal organisere og drive sin virksomhet slik at eksisterende og fremtidige nasjonale og/eller internasjonale miljøkrav tilfredsstilles. Leverandører må på oppfordring fremvise dokumentasjon på virksomhetens miljøarbeid. Alle varer skal være merket i henhold til norske og internasjonale miljøbestemmelser.

ESG (Environmental, Social and Governance) eller klima og miljø, sosiale forhold og ansvarlig og etisk forretningsstyring, brukes for å måle og vurdere bærekraftsarbeidet i en virksomhet (Illustrasjon: grc2020.com)

Vi vil ta ansvar

«Det globale storsamfunnet har blant annet gjennom FNs bærekraftmål og EUs Green Deal satt krav til hvordan vi skal utvikle en mer bærekraftig verden, ikke minst når det gjelder klima og miljø.

I den store sammenhengen er ikke Kilde en stor virksomhet – men likefullt er vi inspirert til å gjøre det vi kan for å være en del av et ansvarlig og innovativt fellesskap. Vi forplikter oss til å etterleve våre prioriterte bærekraftmål (UNSDG), å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med Åpenhetsloven samt å følge UN Global Compacts prinsipper for bærekraftig business.

Våre bærekraftmål skal representere både hva vi kan gjøre for menneske og samfunn og hvordan vi kan utvikle og forsterke vår forretning. Vi ser bare muligheter!»

På vegne av Kilde,


Styrets leder – Ola M. Rinnan
Konsernsjef – Magne Nordgård
Direktør Konserntjenester – Ola Nybakk

➡️ Bærekraft signeringsdokument